ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • RoHS
  • ਸੀ.ਈ.-1
  • ਸੀ.ਈ.-2
  • ਸੀ.ਈ.-3
  • ਸੀ.ਈ.-5
  • ਸੀ.ਈ.-4
  • FCC-2
  • FCC-1