ਪੇਟੈਂਟ

ਪੇਟੈਂਟ

  • ਪੇਟੈਂਟ-1
  • ਪੇਟੈਂਟ-2
  • ਪੇਟੈਂਟ-6
  • ਪੇਟੈਂਟ-4
  • ਪੇਟੈਂਟ-3
  • ਪੀ.ਓ.ਈ
  • POE1
  • ਅੱਖਰ ਪੇਟੈਂਟ-1
  • ਅੱਖਰ ਪੇਟੈਂਟ 1